Welkommen til hjemmesiden for

Hokkerup & omegn

Startside

Aktuelt

Aktiviteter

Billeder

Link

Opslagstavlen

Kontakt

Historie

Gæstebog

Kommentar

 

Webmester

Peter Festersen

      Dette er en afskrift af det lille hæfte Frede Lyck har lavet. Er der nogen der ligger inde med billeder der blev brugt til hæftet, så vil jeg gerne låne dem for at lave en bedre kopi her til siden. Frede har givet tilladelse til at hæftet offentliggøres her på siden.

Hokkerup

Et blik tilbage i en Landsby med dens huse og Forretninger

1979

Forord

Meningen med dette lille hæfte skulle være, at prøve at rekonstruere gamle bygninger, huse, forretninger og virksomheder som for år tilbage var med til at præge det lille Landsbysamfund. Herved tænkes der især på virksomheder som det lille landsbymejeri, hvortil der hver dag af byens og egnens bønder blev leveret dagen mælkemængde, som blev tilkørt mejeriet i mælkejunger, enten af gårdens ejer eller dennes tjenestekarl. Tænk blot på Hokkerup Mølle, der blev hele egnens kornhøst forarbejdet til foder til gårdens dyr. Der er nok stadig en og anden der med en vis vemod stadig i det fjerne for sig kan høre møllens store motor hoste, alt imens bønderne eller gårdens karle fik sig en sludder mens man måtte vente på at der blev ens tur. Hokkerup havde engang tre Høkerbutikker, de store Supermarkeder i byen har tvunget dem alle til at indstille driften, ak ja, samfundets strukturændring gjorde, at Landsbybilledet ændrede karakter, folk fik efterhånden en bil, byens gårde fik traktor, gårdens karle blev overflødige, de større forretninger i byen trak mere og mere handel og omsætning ud af det lille samfund på landet. Hvem kan endnu ikke mindes en Landbohusmor bare en stor kurv med æg ind til købmanden, som med et venligt "godaw no ska æ" tog kurven og satte den på vægten, man fik sig en hyggelig sludder alt imens købmanden ekspederede de varer som kunden købte. Ja, han ydede endda den service, at han engang eller to om ugen besøgte sine kunder for at modtage bestilling på varer, som hans kunder manglede. Billedet i Hokkerup har også ad åre ændret udseende, nogle huse er nedbrændt og aldrig genrejst, andre er blevet bygget om og moderniseret, og atter andre er blevet totalt fjernet. Det er disse gamle huse i den daværende stil og form som jeg gennem dette lille hæfte prøver på at bevare. På de følgende sider er nogle af disse gamle bygninger afbildet og dertil en lille beskrivelse. Jeg vil samtidig sige tak til dem som velvilligt har udlånt gamle billeder, uden disse havde det været umuligt at lave dette lille hæfte.

Nederbyvej 3 Hokkerup 

Frede Lyck

 

Her gengives et digt om Landsbyen Hokkerup, skrevet 1978 af forhenværende maskinhandler Peter Nielsen kendt af mange i hele Grænseegnen under navnet "Peter Maskin"  Et navn han fik i kraft af hans erhverv som handlende i Landbrugsmaskiner.

 • Hist hvor vejen slår en bugt

 • ligger byen Hokkerup

 • Hokkerup det var dengang

 • byen af format og høj rang.

 •  

 • Det var jo den gyldne tid

 • med Mejeri og Mølleri

 • Høckeri og Bageri

 • Smederi og Hjuleri

 • Mureri og Snekeri

 • Skomageri og Skoleri

 • Maleri og Kroeri

 •  

 • Et Posthus og en Gemeindevorsteher

 • som sørgede for byens vel og veer.

 •  

 • A profos den gamle kro

 • man købte sig en bajer eller to

 • et samlingssted for gamle og for ung

 • uden at det stort set kunne mærkes på vor pung.

 •  

 • Her blev drøftet byens ve og vel

 • ved en lille een og en øl

 • og nåede man så til enighed

 • og synes alt var godt

 • så kunne det nok ende med

 • en lille sort een eller grog.

 •  

 • Alt blev ordnet uden Politi

 • og retsskribenter

 • hvortil havde vi dog vore hænder

 • dog sjældent kom det dog så vidt

 • for vi havde in det tat

 • jo en fin gemeinderat

 • han stod os bi i råd og dåd

 • lod sagerne gå videre til Åbenrå

 •  

 • Forbi er nu de gamle tider

 • med alle nævnte ri og rier

 •  

 • Ja samfundet det har forandret sig

 • men næppe gået den rigtige vej

 • så kom nu frem i vise fædre

 • som alt i ordne vil til det bedre

 • så vi igen kan leve op

 • til gavn for gamle Hokkerup.

 

side 1

Hokkerup gamle Chaussekro.

Denne gamle Landevejskro lå ude ved den nuværende hovedvej A8. den skulle være opført omkring år 1900. Dens storhedstid som Landevejskro var i årene 1920 og op til 1937, hvor Kroen overgik til Landbrugsejendom.

Den gamle Landevejskro ændredes totalt i 1937, da blev selve den bygning med porten "gennemfarten" nedbrudt, der blev i de næste år bygget stald og lade. Efterhånden som der etableret et moderne landbrug, gik det der engang var en hyggelig gammel Landevejskro langsomt over i historien. Det skal dog lige nævnes at i daglig tale den dag i dag kaldes gården stadig "æ Chaussekro" men hvem tænker mon over hvorfra dette navn i grunden er opstået.

side 2

Billeder fra det gamle Hokkerup omkring år 1900

Billede no.1 ( Hokkerupgade 6)

Billedet viser Stuehuset på "Damkærgård" tilhørende gårdejer R. Richelsen. Gården har været i slægten Richelsen's eje i flere generationer. Gården ved bydammen er er vel nok een af de ejendomme i bybilledet der har bevaret stil og udseende op gennem årene. Gården drives i dag som kvægløst landbrug.

Billede no.2

Billedet viser Hokkerup mejeri, som blev nedlagt i 1943, hvorefter mælken fra Hokkerup og omegn blev kørt til Holbøl mejeri. Mejeriet i Hokkerup skulle efter sigende havde eksisteret siden omkring 1870, dog med en kortere afbrydelse, da blev mælken herfra kørt til Munkemølle ved Rønshoved, hvor den blev behandlet.  Efter nedlæggelsen i 1943 har bygningerne tjent flere formål, der har blandt andet været formbrændselsfabrik, vognmandsforretning, ja i en kortere periode var der endog en herrefrisørforretning. Bygningen ejes i dag af konsulent N.A.Drewsen, som driver en ret omfattende konsulent & revisionsvirksomhed. Det skal her nævnes, at N.A.Drewsen som en hobby samler på gamle ting og redskaber, af hvilke han ad åre har erhvervet en betragtelig samling, som for kommende slægter vil være af uvurderlig værdi.  Bygningen bagerst i billedet viser malermester Jes Petersens hus, hvorfra der i mange år har været drevet en ret stor malerforretning med værksted som i dag er nedlagt, og flyttet udenbys.

Billede no.3 ( Hokkerupgade 5 - 7 - 9 - 10 )

Billedet viser Bygaden med Hokkerup kro, Hokkerup Bageri og det gamle Posthus. Kroen blev nedlagt i 1946, og er i dag indrettet til beboelse. Der har i en årrække været indrettet Slagterforretning, og efter dennes ophør har der i en årrække været indrettet Damefrisørsalon. Trods omfattende restaureringer og moderniseringer har denne gamle bygning heldigvis stadig beholdt sin gamle stil.  Til højre i billedet ses den gamle Købmandshandel, med benzintanken og een af datidens gamle biler. På billedet ses daværende købmand Laust Meyer med sønnen Povl ved hånden. Der har i årenes løb været flere købmænd der har drevet forretning derfra. Købmandsforretningen blev endelig nedlagt1.maj 1971. Det vides at der omkring år 1865 - 1870 endvidere har været holdt skole i huset.  Ejendommen er i dag moderniseret og ombygget til beboelse.

side 3

Billede no.1(3)

Afbildet er daværende gårdejer Hans Hansen's ejendom - stående midt i billedet ses gårdejer Hans Hansen, de to piger skulle være døtrene Titte og Grethe, Endvidere ses gårdens tjenestekarl ved et spand Heste i Gården. Drengen til venstre i indkørslen er Andreas Hansen, senere ejer af gården. Efter krigens afslutning i 1945 måtte gårdejer Andreas Hansen med sin familieflytte fra gården, der var indført tyske lån på ejendommen, hvorved den som flere andre gårde i omegnen, blev konfiskeret til fordel for den Dansk Stat. Gården blev senere overtaget af dens nuværende ejer gårdejer Jens Hansen, Der gennem årene har drevet et alsidigt landbrug på ejendommen. Der skal også lige nævnes, at daværende gårdejer Hans Hansen i en årrække bestred hvervet som byfoged i Hokkerup, derfra nedstammer betegnelsen "Byfogedens gård" et stednavn som den dag i dag ikke er helt fremmed i vor Landsby.

Billede no.2(3)

Billedet viser Hokkerup Danske skole, afbildet er daværende lærer Bennedsen og frue samt deres børn. Skolen har gennem årene været et samlingssted for vort lille Landsbysamfund. Hvem kan mon endnu ikke mindes eksamensdagene, hvor forældrene til børnene sad nede bagerst i klasseværelset og fulgte undervisningen, det var skam en stor dag for børnene - ja hvem mindes ikke skolens juletræsfest, hvor alle lærekræfter var lagt i, for at få en festlig dag, med dans om juletræet, og bagefter blev der delt sodavand og godteposer ud til børnene, jo. det var ligesom man før i tiden kom hinanden mere ved.   Skolen gennemgik en større udvidelse i 1953, men samfundet var inde i en tid hvor alt skulle sammenlægges til det større, og Hokkerup Skole gik da heller ikke ram forbi. Skolen blev nedlagt den 31. juli 1971, de yngre lærerkræfter flyttede til Kruså Skole, hvortil børnene nu skulle gå i Skole, Hokkerup Skoles mangeårige førstelærer - siden 1. august 1929 - M.C. Gammelgård og frue, fratrådte skolen med pension, og flyttede til eget hus i Rinkenæs.

Billede no.3(3)

Billedet viser Hokkerup Smedeværksted og maskinbyggeri. På Billedet ses siddende smedemester Nikolaj Jensen og dennes hustru Marie, stående ses smedefamiliens døtre. Smedjen blev i 1928 overtaget af smedemester Hans Petersen. I 1942 byggede Hans Petersen et nyt stuehus til smedjen, samme år solgte han det gamle stuehus til Christian Heel, som gennem årene har restaureret og moderniseret huset, der i dag står som et ældre, men alligevel moderne beboelseshus . Smedeforretningen og tilhørende stuehus blev i 1971 overtaget af Kaj Sørensen til beboelse. Dermed forsvandt atter een af landsbysamfundets forretninger - Landsbysmeden - ud af bybilledet.

Billede no.4(3)

Billedet viser det gamle Posthus i Hokkerup. Der boede dengang Posten Christian Jørgensen og hustruen Auguste født Schmidt. Stående ved døren ses Auguste Jørgensen, ved cyklen står Post Christian Jørgensen, de to damer til venstre i billedet viser Martha og Lilli Schmidt, søster til August Jørgensen. Den lille dreng med hatten er sønnen Jørgen Jørgensen, senere gårdejer i Hokkerup. Drengen på gaden, med geværet i hånden, er Otto Schmidt, en bror til Postens kone, han er senere rejst til Amerika. Omkring 1909 flyttede familien Jørgensen fra Posthuset og ind på gården som han lod opføre på jorder som han ad åre havde opkøbt. Han fortsatte med at gå post indtil han fyldte 70 år. Gården blev i 1935 overdraget til sønnen Jørgen Jørgensen, der drev gården indtil 1975, hvor efter den blev overdraget Jørgen Jørgensen's søn, Jørgen Ove Jørgensen, deri dag ejer gården, som tredje genration i slægten Jørgensen. det gamle Posthus fungerede endvidere som telefoncentral, denne funktion ophørte i 1935. hvor centralen flyttede ind i de nuværende bygninger. Der har i en årrække været manufakturhandel i ejendommen, men eksistensmuligheden for en sådan butik blev med årene mindre og mindre, og det ente da også med at forretningen lukkede og bygningen gennemgik en større ombygning, der fuldstændigt ændrede bygningen, der i dag står som et dejligt beboelseshus.

Billedserien side 3 er fra omkring 1908

side 4

Billedet viser det gamle hus som lå på grunden, der i dag er Nederbyvej no.19. Huset nedbrændte totalt natten mellem den22. og 23. marts 1958.  Huset, som vel nok skal regnes blandt eet af de ældste huse i vor landsby, var et ret langt stuehus, indeholdende to lejligheder, i den vestlige ende af huset var tilbygget en lille stald og en lade, der var et par hektar jord til, og der blev drevet lidt landbrug, med et par enkelte køer og hest.   Der har endvidere været bødkervirksonhed i ejendommen - skulle der være enkelte blandt læserne, der ikke er helt klar over hvilket håndværk en bødker udførte, kan dertil oplyses, at det var en håndværker der fremstillede tønder, kar, vaskebaljer, smørdritler og lignende af træstaver, et håndværk, der i vor små moderne tid, nok må betragtes som gået over i historien. Siddende i haven ses Jørgen Jørgensen og hustru Marie ( bedsteforældre til fhv. gårdejer Jørgen Jørgensen ) I vinduet bagved ses Jørgen Jørgensens Svigerdatter Katrine, gift med sønnen Jørgen - Han kendes endnu af en del af de lidt ældre i vor landsby, under navnet "Jørgen Bødker" atter støder man på dette, at en mands erhverv mange gange blev hæftet til hans navn.

Billedet skulle være fra omkring år 1900.

 

side 5

Billede no.1(5)

Billedet viser huset Sønderborgvej 59, billedet er fra 1923, hvor der var vognfabrik i ejendommen. Hjulmager Nis Christian Hansen - den daværende indehaver fremstillede vogne af forskellige typer, der var både lidt sværere kassevogne og de noget lettere arbejds - fjedervogne. En kassevogn var en ret svær, ikke affjedret vogn, som landmændene brugte til markarbejdet, såsom gødningskørsel, høstarbejdet, roekørsel og lignende kørsel i marken. Det var en vogn der fortrinsvis blev trukket af to heste. Arbejds - fjedervognen var en mindre flad vogn, der var affjedret, det var en vogn der mere blev brugt på landevejen, for eksempel når der blev kørt til møllen med korn , til slagteriet med svinene eller til mejeriet med dagens mælkespande. Det var en vogn, for hvilken der for det meste kun var forspændt een hest. Endvidere blev der også fremstillet herskabsvogne - Phaetons - en sådan vognfandtes for omkring 50 år siden på så godt som hver eneste gård, det var jo også den tids mest brugte befordringsmiddel . På virksomheden var foruden hjulmageren, også beskæftiget to svende. En stor del af de fremstillede vogne blev endog solgt til Tyskland. Virksomheden kom i vanskeligheder i 1925, og blev da overtaget af en bror til Nis Hansen, handelsesmand Mathias Hansen og hustru Bothilde. Vognfabrikken blev lukket, den store lade som ses bagved huset blev solgt - Den står den dag i dag som værksted på kløftens bådebyggeri i Munkemølle - Mathias Hansen drev i mange år en omfattende kreatur og grisehandel fra ejendommen. Endvidere var bygningen som ses i forlængelse af stuehuset, i en årrække udlejet til mekanikker Hans Lassen, som senere etablerede sig med værksted overfor. Der har i en lang årrække været rutebilholdeplads samt pakkeindlevering i huset. Endvidere var der ud mod hovedvejen en benzintank, hvorfra landsbyens billister, såvel somde forbifarende, blev betjent på allerbedste vis.

Billede no.2(5)

Billedet viser daværende mælkehandler Christian Jensen, Hokkerup vognen var specielt bygget til brug som mælkesalgsvogn. Inde i vognen var der plads til flere mejerispande, hvori mælken opbevaredes, man solgte dengang mælken "i løs vægt" - det vil sige Husmødrene fik mælken afmålt i et litermål og hældt i en skål eller spand. På vognsiden ses tydeligt en sådan aftapningshane, som disse spande var forsynet med. Efterhånden som spandene tømtes, blev de sat op på vognens tag. Dette billede må vi jo erkende, er forlængst gået over i historien - det var jo dengang et dagligt syn i vor lille Landsby.

Billede no.3(5)

Billedet viser Post Christian Jørgensen foran stuehuset på gården i 1909, Det år hvor familien Jørgensen flyttede ind på Gården.( Der henvises til beskrivelsen på side 3 - billede no. 4

Billede no.4(5)

Billedet viser huset der lå på grunden Nederbyvej no. 19. Man ser på dette billede lidt mere af det gamle hus. Personerne er Jørgen Jørgensen og hustru Marie, stående til venstre svigerdatteren Katrine med hendes børn. ( Der henvises endvidere til beskrivelsen side 4 )

side 6

Billede no.1(6) (Hokkerupgade 4)

Først i billedet ses Brødrene Festersens gård, vel nok den gård i vor Landsby der har været i slægtens eje i længst tid, nemlig i 400 år, der findes efterviselige tal, der daterer gården tilbage til år 1586. Selve bygningernes udvendige stil er der ikke foretaget de store ændringer på i årenes løb. Dog er der lagt fast tag på bygningen til højre for stuehuset, i denne var der kostald. Laden overfor, samt stuehuset er stadig stråtækket. Der har i et par år, fra 1927 til 1932 været afholdt tysk skole, først i gårdens stuehus, senere i gårdens Aftægtshus. Gården ejes i dag af gårdejer Hans Heinrich Festersen og hustru Rita. Ejendommen drives som kvægløst landbrug, der er ved gården opført store Hønsehuse, hvor der produceres æg til udrugning af kyllinger.

Billede no.2(6)

Dette viser et luftfoto af Hokkerup, dette er dog af ny dato.  Vejen nederst i billedet er vejen Hokkerup / Tørsbøl, med vejen mod Holbøl.

Billede no.3(6) (Nederbyvej 9)

Billedet viser Hokkerup Mølle som den så ud omkring år 1940. Der har været drevet mølleri og kornhandel på stedet fra omkring år 1880. Møllen blev i 1919 overtaget af Møller L. Dixen. I 1921 nedbrændte møllen, den blev da genopbygget i dens nuværende stil. I stuehuset var der endvidere indrettet Høkerbutik. Familien Dixen drev møllen indtil 1944, den blev da overtaget af møller M. Ketelsen. Der var fortsat stor aktivitet i møllen, men der blev i de næste år satset mere på butikken, og i 1952 gennemgik hele den gamle bygning en gennemgribende ombygning, butikken blev udvidet, og stuehuset blev udbygget med beboelse på loftet - sådan som bygningen står i dag. Der skete i årene derefter en omvæltning indenfor møllebrancen, idet de fleste gårde efterhånden fik egen kværn til at formale kornet med, dette var jo ensbetydende med at møllen fik mindre og mindre at bestille, og atter ser man hvordan samfundets strukturændring er skyld i at en virksomhed - i dette tilfælde mølleri - langsomt går i stå, for til sidst at lukke helt. Møllen og butikken blev da også nedlagt i 1963, Bygningerne blev solgt, og i dag er der Mekanikerværksted i møllen, og butikken er underlagt beboelse.

Billede no.4(6)

Billedet viser aftægtsboligen ved gårdejer Hans H. Festersen, der har i huset været holdt tysk skole fra 1932, da blev den daværende tyske skole færdigbygget og kom således under eget tag. Huset er i dag udelukkende aftægtsbolig til gården og fungerer som sådan.

side 7

Billedet viser den tyske skole i Hokkerup, den stod færdigbygget i 1932, undervisningen blev da henlagt til skolebygningen idet der i nogle år inden denne var bygget, havde været afholdt skole i aftægtsboligen hos gårdejer H. Festersen. Bygningen fungerede som tysk skole intil1945.da den efter krigens afslutning blev lukket og nedlagt som skole. Bygningen blev siden hen overtaget af bygmester Peter Jørgensen, som i en årrække drev en omfattende byggevirksomhed fra ejendommen, det skal da også lige nævnes, at de fleste af husene på Søndervejen her i Hokkerup er bygget af bygmester Peter Jørgensen. Den daværende bygning nedbrændte totalt den 13. april 1955. Bygningen blev derefter opført i dens nuværende stil, og er i dag udelukkende et beboelseshus.    Den lille Ladebygning som ses på billedet blev senere fjernet, og på grunden blev der opført et beboelseshus.     Billedet viser daværende lærer Jens Sønnichsen med sine elever på skolens legeplads i året 1935.

side 8

Billede no.1(8)

Billedet viser gården tilhørende Jes Lassen Festersen, beliggende Hokkerupvej 2 fotografiet er fra 1913. da er gården genopbygget efter en ildebrand, som lagde bygningen i ruiner, branden som udbrød en julidag 1912, i et forrygende blæsevejr, var nok een af de største brande i vor landsby, idet gnister i den stærke blæst fløj over på nabogården, som tilhørte gårdejer Jørgen Stådse denne ejendom antændtes også, og i løbet af ganske få timer var to af de største gårde i Hokkerup lagt i aske.   Gården ejedes dengang af gårdejer Lorenz Johansen, som umiddelbart efter branden genopbyggede gården i den stil som den har den dag i dag.    Der har været flere ejere på ejendommen i årenes forløb,og efterhånden som gården blev handlet, blev der også udbyttet og frasolgt en del af jordarealet, og i dag drives der ikke landbrug på ejendommen mere.

Billede no.2(8)

Billedet viser huset tilhørende Tove og Hans Stubbe, Nederbyvej 15, Hokkerup. Fra huset, hvortil der hørte et par hektar jord, har der været drevet lidt landbrug, med en enkelt malkeko, og nogle grise. Den daværende ejer af huset Lorenz Johansen, drev endvidere vognmandskørsel med en lille lastvogn, som blev passet ved siden af det daglige arbejde som et sådant lille landbrug nu engang krævede. Der er dog i årenes løb også her sket ændringer af forskellig karakter, blandt andet er den gamle lade til venstre i billedet fjernet, stuehuset er i dag stadigvæk bevaret i den gamle stil, som et dejligt stråtækket beboelseshus.   Betragter man billedet nærmere, ser man mellem den gamle ladebygning og træet en storkerede, som var bygget på toppen af et gammelt træ, hvor toppen var savet af. Denne storkerede var beboet indtil omkring 1962. Man må jo her erkende, at efterhånden som de lave eng - arealer blev tørlagt, er storke - familien desværre blevet til "et minde fra de gamle dage"

side 9

Billedet på side 9 viser gården "Tallingbjerg"

Dette billede er fra omkring år 1850 - gården Tallingbjerg lå da her i Hokkerup, nærmere betegnet i marken ved "Damkjærgård" tilhørende gårdejer Richard Richelsen.    I året 1854 blev Tallingbjerg brudt ned til grunden, og flyttet til dens nuværende beliggenhed. Gården blev atter genrejst i den gamle stil. Blandt andet havde alle bygninger stråtag. Der blev dog efterhånden foretaget ombygninger af bygningerne, noget af det allerførste der blev ændret var, at stuehuset fik fjernet stråtaget, og der blev pålagt tegltag (pander). I året 1928 blev gården ramt af ildebrand der lagde Ladebygningen i aske. Daværende gårdejer Christian Heissel genopbyggede atter ladebygningerne, og der blev drevet et alsidigt landbrug med korn og kvægavl på gården.      Gårdejer Christian Heissel overdrog i 1949 gården til en datter og svigersøn, som så videredrev gården.   Tallingbjerg blev i de næste fem - seks år ramt af i alt tre ildebrande, der lagde alle de gamle bygninger i ruiner. Der blev efter hver brand atter rejst nye avlsbygninger, og gårdejer Hans Møller drev i en årrække gården med svineavl. Tallingbjerg blev endnu engang solgt, denne gang til Skibsreder Jessen, Aabenraa. Gården, som inden for de senere år atter har gennemgået omfattende ombygninger og moderniseringer, står i dag som een af egnens mest moderne landbrugsejendomme med adresse - Rønshovedvej 2 -

 

side 10

Billedet viser Huset Hokkerupvej 12.

Huset , der i daglig tale kaldes for "Mørderhuset" er opført omkring år 1845, huset var, som billedet viser, opført som et lille stråtækket hus. Dette lå dengang i Skovkanten, kun med vejen imellem. Til højre i billedet ses den gamle brønd, denne bestod af et firkantet hul, der var gravet et par meter i dybden, og hvorom man havde lavet et rækværk af planker, så at ingen skulle falde i den åbne brønd. Man hejste så bare vandet op med en spand.    Det gamle hus blev i året 1919 brudt ned til grunden, og det nuværende hus med ladebygning blev da opført. Huset, der i dag ejes af Helga og Jørgen Grau, har imidlertid også i årenes forløb gennemgået en del ændringer og moderniseringer, sådan at huset i dag fremtræder som et ældre velrenoveret beboelseshus.   Til huset hører der en uhyggelig hændelse, idet der i året 1878 er sket et mord i huset - en farende Svend kom ind i huset hvor en ældre kone stod og strøg tøj - hun blev slået ned med Strygejernet, og døde. Den skyldige blev senere arresteret ved Slesvig, og straffet for sin ugerning.   Det skal i den forbindelse også her nævnes, at siden denne hændelse, har navnet " Æ Mørderhus " været hæftet til stedet, enkelte beboere har siden forsøgt at navngive huset, for på denne måde at slippe af med det jo unægtelige lidt makabre tilnavn, men atter viser det sig, at et engang fastgroet tilnavn, faktisk er umuligt at få fjernet. 

 

side 11

Billedet viser huset Hokkerupgade 1

I Huset har der i årene fra 1919 og til 1956 været Skræderværksted. Skrædermester Maximilian Grube åbnede eget skræderi i huset i 1919, der blev i de første år drevet systue og værksted i stuen, senere eftersom forretningen voksede, blev der bygget et værksted til stuehuset, dette ses tydeligt på det øverste billede. Det viste sig hurtigt at der var brug for en landsbyskræder , ja der var endog flere medhjælpere ansat på systuen. M. Grube som kom fra London, hvor han også havde lært håndværket, drev skræderiet til 1952, hvorefter sønnen Christian Grube overtog og videredrev skræderværkstedet. Det viste sig imidlertid at samfundet også på dette område hurtigt ændrede struktur, konfektionsfabrikker skød op, og fabriksfremstillede habitter og jakker udkonkurrerede hurtigt den lille håndværker. I 1956 blev skræderforretningen lukket, og atter var et ædelt håndværk igen gået sin undergang i møde, og landsbysamfundet var blevet endnu et håndværk fattigere. Skræderværkstedet er i dag fjernet og huset, som i dag ejes af Peter Festersen benyttes udelukkende som beboelse.   Det nederste billede viser huset set fra vejen.

side 12

Billedet viser Ejendommen Kelbjergvej nr.2

Det har ikke været muligt helt nøjagtigt at få fastslået, hvilket år denne gamle ejendom er bygget, det menes dog, at den er opført omkring år 1830 dengang var stuehuset, som billedet viser, stråtækket, og Ladebygningerne var tækket med tegl - tagpander- Den 1.maj 1911, overtog Christine og Anders Poulsen den lille ejendom. Trods det, at man kun havde 3-4 malkekøer, og en enkelt hest til at udføre markarbejdet med, var det dengang en families levebrød. Efterhånden som tegltaget blev mere og mere utæt af vin og vejr, tog Andreas Poulsen fat på at modernisere Ladebygningerne, dette ses tydeligt på billede no.2.  På billede no.1, ses det gamle stuehus, som trods ombygningerne, dog fik lov at beholde den gamle stil.   I maj 1965 nedbrændte bygningerne til grunden, og atter forsvandt een af disse skønne gamle for stedse.   På billede no.1, ses Christine Poulsen med sønnen Andreas, billedet er fra året 1917.  På grunden blev der siden opført et nyt parcelhus, og der er endvidere bygget flere store hønsehuse, hvorfra familien Østergård, som i dag ejer ejendommen, i en årrække har drevet hønseri, med en omfattende produktion af rugeæg.

side 13

Billedet viser Gården Hokkerupgade 4.

Billedet viser gården tilhørende Gårdejer Hans Heinrich Festersen og hustru Rita. Billedet er fra omkring 1938.  Vedrørende nærmere beskrivelse, se side 6 - billede no.1

side 14

Billedet viser "Damkjærgård" - Hokkerupgade 6.

Dette Billede, som er fra omkring år 1900, viser gården som den tog sig ud indtil året 1910, hvor den daværende ejer, gårdejer Heinrich Richelsen, som netop samme år havde overtaget gården efter sine forældre, gik i gang med en total ombygning af stuehuset, som da blev bygget op i den stil, som det står dagen i dag. i året 1927 brændte Ladebygningen ved Dammen, denne er ikke bygget op igen. Derimod har staldbygningerne og den bestående Ladebygning gennemgået omfattende ombygninger i årenes løb og i dag kender jo alle Gården ved bydammen.  Det skal også her nævnes, at Gården kan dateres tilbage til omkring år 1635, og familienavnet Richelsen, bliver første gang nævnt i året 1797. Gårdens nuværende ejer, Anne og Richard Richelsen, overtog ejendommen i året 1950, Gården drives i dag som et kvægløst landbrug, som tidligere er nævnt på side 2, billede no.1, hvor stuehuset af i dag er afbilledet.

side 15

Billedet viser den gamle Kro - Hokkerupgade 5.

Dette billede    af Hokkerup Kro, som i dag ejes af Arthur og Lene Dinesen, viser tydeligt, at denne bygning virkeligt har beholdt den gamle stil op gennem årene, det er glædeligt at kunne konstatere at denne gamle bygning på trods af omfattende moderniseringer i årenes løb, har beholdt stilen , hvilket jo også billedet, der er fra år 1920, tydeligt viser. Vedrørende nærmere beskrivelse, se side 2 - billede no. 3

side 16

Billede no. 1

På billedet ses Huset Søndervejen no. 2 - huset der i dag tilhører gården " Damkjærdgård " har i mange år tjent som fodermesterbolig til gårdens fodermester, men da gården gik over til kvægløst landbrug, blev en fodermester jo overflødig, og huset er i dag lejet ud til folk der ikke har tilknytning til gårdens drift.  Huset er opført i året 1849 af Asmus Richelsen, huset har oprindeligt hørt til gården " Tallingbjerg ", der jo som andetsteds nævnt, har været beliggende ved siden af huset. Det har ikke været muligt helt nøjagtigt at få oplyst hvornår huset huset er kommet i Familien Richelsens besiddelse, men dette skulle være sket i forbindelse med en jordbytning omkring den tid hvor gården " Tallingbjerg " blev flyttet til dens nuværende beliggenhed.  Huset som har været et dejligt lille stråtækket beboelseshus, som det jo også fremgård af billedet, er blevet ombygget til dets nuværende stil i årene omkring1925, det har ikke kunnet oplyses helt nøjagtigt, ligesom det ikke har været muligt at identificere personerne der står foran Huset.

Billede no. 2

Billedet viser huset Søndervejen no. 1 Huset hører til gården " Ingerslevgård ", og tjener som aftægtsbolig til ejendommen, huset, som i dag beboes af forhenværende gårdejer Gunnar Nielsen og hustru Petra, er opført i året 1872. Huset har i årenes løb ikke gennemgået de store forandringer som så mange andre ældre huse, dog er der blevet tilbygget en veranda foran huset.

side 17

Billedet viser gården "Ingerslevgaard" Hokkerupgade no. 8.

Gården er bygget i året 1874, der er også på denne Ejendom sket en del ombygninger i årenes løb. I året 1934 blev gården overtaget af gårdejer Gunnar Nielsen og hustru Petra, Gårdens tidligere ejer Jørgen Grau og hustru Else, flyttede til Rønshoved, idet Jørgen Grau opgav Landbruget. Gårdejer Gunnar Nielsen kom fra en lille landsby mellem Århus og Skanderborg, som har navnet Ingerslev, og da gården i Hokkerup ikke havde noget navn, var det jo nok med en tanke til hjemegn, at han valgte at kalde gården "Ingerslevgård".    I året 1952 blev staldbygningerne ombygget og moderniseret, og i året 1961 blev Ladebygningen ombygget og udvidet. Ladebygningen, som ses bagerst i billedet, er opført i året 1837, denne blev i året 1977 moderniseret, blandt andet blev stråtaget fjernet og der pålagt fast tag. I året 1973 overdrog Gunnar Nielsen gården til Sønnen gårdejer Ove Nielsen, denne driver i dag gården som et fuldt moderne landbrug, og een af de efterhånden få gårde her i vor lille landsby, hvor der står en fin besætning Malkekvæg.

side 18

Billedet viser Gården "Ramsgård" Hokkerupvej no. 29.

Gården er opført i den nuværende stil i året 1913, idet den nedbrændte fuldstændigt i juli 1912, gården brændte sammen med nabogården, idet gnister fra denne fløj over og antændte stråtaget - se også beskrivelsen af gården på side 8 - billede no.1.   Denne ejendom var også een af gårdene her i vort lille Landsbysamfund, som efter krigens afslutning i 1945, blev konfiskeret til fordel for den Danske Stat, idet der var indført Tyske lån på ejendommen. I året 1950, den1. marts, overtog gårdejer Poul Sørensen og hustru Katrine, gården. Intil denne dato, stod der nord for bygningerne en såkaldt Stakhjæln, en lade med tag over, men med åbne sider, en sådan blev mest brugt til opbevaring af halm. Denne Lade blev af jordlovsudvalget, som dengang forestod gårdens drift, solgt til anden side. Også her på denne ejendom, er der i årenes løb sket ombygninger og især modernisering af staldbygningerne. Efter gårdejer Poul Sørensens pluslige død i januar 1977, er gårdens besætning af Malkekøer afskaffet, og ejendommen drives i dag af Katrine Sørensen som kvægløst landbrug.

side 19

Vi har nu været en tur rundt i vor lille Landsby Hokkerup, vi er stødt på mange gamle bygninger, nogle består den dag i dag, andre er væk, og gået i glemmebogen, og atter andre har ad åre totalt ændret udseende, i vort lille Landsbysamfund, såvel som i de fleste små Landsbyer, levede der dengang mennesker der udførte forskellige håndværk, på næste side er der her afbildet 12 Håndværkere som ses i arbejde, den ældre generation vil jo nok nikke genkendende til de fleste af den tids erhverv, og datidens værktøj, hvorimod den yngre generation jo heldigvis kan beundre det gamle og for længst glemte værktøj, på vore udmærkede Museer.

1.Brolægger / 2.Bødker / 3.Skræder / 4.Skomager / 5.Tømrer / 6.Smed / 7.Glarmester / 8.Maler / 9.Murer / 10.Blikkenslager / 11.Kobbersmed 12.Snedker

SLUT

fortsættes ? er der nogen her på egnen der har mod på at skrive en fortsættelse på Frede's skildring af en del af Hokkerups historie ? så kontakt eventuelt mig, med venlig hilsen Peter Festersen